Všeobecné obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze smluvních vztahů Renaty Janečkové, se sídlem Bří Lužů 126, Uherský Brod 688 01, IČ: 75702142, DIČ: CZ7154184642, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) a jejích zákazníků (dále jen „KUPUJÍCÍ) při prodeji a dodávkách výrobků z e-shopu (dále jen také „smlouvy“). VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „obč. zák.“).

1.2  Ve smyslu těchto podmínek se vykládají níže uvedené pojmy takto: Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 obč. zák. se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Odesláním objednávky činí kupující závazný návrh na uzavření kupní smlouvy a potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi stranami, jejímž předmětem je prodej zboží z e-shopu (dále jen „smlouva“).

1.3  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se řádně obeznámil s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.

1.4  Odchylná ustanovení smlouvy od VOP mají přednost před VOP.

1.5  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.6  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

2.  Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Renata Janečková
Sídlo: Bří Lužů 126, Uherský Brod 688 01

IČ: 75702142
DIČ: CZ7154184642
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Telefon: +420 725 984 165
Email: info@rena-tex.cz
Web: www.rena-tex.cz

 

3.  Nabídka zboží, cena zboží a způsoby platby

3.1  Informace o zboží (výrobcích) poskytuje prodávající v rámci e-shopu v rozsahu: popis výrobků (zahrnující zejména jejich označení, typ, vlastnosti, specifika, technické parametry, nabídka materiálového provedení). Pokud jsou zde uvedeny ceny výrobků jsou již včetně daně z přidané hodnoty a poplatků kromě nákladů na doručení zboží.

3.2  Informace o výrobku a jeho ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby (tj. za zjevnou chybu bude považována např. cena výrobku, jež bude zcela odlišná od srovnatelné ceny obdobného výrobku). Prodávající bude informovat kupujícího o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění.

3.3  Fotografie uvedené na stránkách e-shopu jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé výrobky se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu).

3.4.  Prodávající akceptuje platbu ceny zboží těmito způsoby:
DOBÍRKA: Úhrada za objednané zboží se provádí přímo přepravní společnosti při převzetí zboží kupujícím. Zaplatit lze přepravci hotově nebo platební kartou.
PLATBA PŘEVODEM: Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na internetové bankovnictví své
banky. Následně provede platbu. Při doručení zásilky potvrdí jen převzetí zboží.
PLATBA KARTOU: Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na online platbu kartou. Následně provede platbu. Při doručení zásilky potvrdí jen její převzetí.

 

4.  Doručení zboží a doprava

4.1  Dodávky výrobků
Zboží je expedováno prostřednictvím přepravní společností Zásilkovna do 48 hodin (pokud bude lhůta delší, prodávající bude informovat kupujícího) od zaslání závazné objednávky. Do lhůty pro expedici zboží se nepočítají dny pracovního volna.

4.2  Prodávající akceptuje pouze objednávky s doručením na území České republiky.

4.3  Cena dopravy
Při odběru výrobků do 2.500 Kč je kupujícímu účtován poplatek za doručení ve výši 79 Kč při doručení na výdejní místo a 129 Kč při doručení na adresu. Při odběru výrobků nad 2.500 Kč dopravu hradí prodávající.

4.4  Kupující se tímto zavazuje, že u veškerých objednaných zásilek si řádně zkontroluje počet balení a v případě poškození zásilky bude informovat ihned prodávajícího. Prodávající nedoporučuje přebírat zásilku se zbožím v případě zjevně poškozeného obalu.

4.5  Přepokládané datum doručení není závazné z důvodu realizace přepravy třetí stranou – přepravcem. Pokud však kupující zboží neobdrží v avizovaném termínu, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího.

 

5.  Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

5.1  Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.2  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě na adresu sídla společnosti nebo na kontaktní email (sídlo i email uveden v části 2. těchto VOP). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu/číslo smlouvy/daňového dokladu, bankovní spojení kupujícího pro vrácení kupní ceny a zvolený způsob vrácení zboží.

5.3  Zboží je třeba odeslat zpět prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, nebo společně s odstoupením od smlouvy. Do zásilky ke zboží se doporučuje přidat průvodní dopis (ten může být shodný s odstoupením od kupní smlouvy, které již bylo prodávajícímu zasláno) a nutnou náležitostí je kopie faktury. Prodávající doporučuje zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Zásilky zaslané kupujícím na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5.4  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, pokud kupující nepožádá o jiný způsob vrácení kupní ceny. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.5  Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný v sekci Dokumenty ke stažení.

 

6.  Jakost zboží a práva a povinnosti z vadného plnění

6.1  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Vyskytne-li se vada zboží do šesti měsíců od převzetí zboží, tak se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.2  U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

7.  Záruční doba, podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

7.1  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.2  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c)přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d)vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7.3  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.4  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.5  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.6  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky, které byly neodborně namontovány a za podmínek, které neodpovídají správné a doporučené montáži, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

 

8. Reklamace vad

8.1  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak v písemné podobě nejlépe vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení, v tomto uvede své kontaktní údaje, identifikace reklamovaného zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento formulář odešle kupující prodávajícímu v listinné podobě do sídla prodávajícího nebo zašle emailem na emailovou adresu prodávajícího, uvedeno v odstavci 2 těchto VOP.

8.2  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.3  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
8.4  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.5  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo ¨
odstoupit od smlouvy.

8.6  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.7  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

9.  Řešení sporů

9.1  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1  VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

10.2  Nestanoví-li VOP anebo smlouva jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami českým právem, a to ustanoveními zejm. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele (pokud je kupující spotřebitelem) a souvisejících právních předpisů účinných na území České republiky v době uzavření smlouvy.

10.2  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 

V Uherském Brodě dne 3. 8. 2021